Examen philosophicum (Ex. Phil)

Alle studenter som skal starter på studiet i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge skal avlegge Ex. phil 10 studiepoeng i løpet av første studieår.

 

Ordinær gjennomføring

Den tradisjonelle gjennomføringen er at våre jusstudenter avlegger eksamen i Ex. phil - distriktsvarianten (EXPH6001) ved NTNUs campus i Trondheim. Denne eksamenen er todelt med hhv Del I Filosofi og vitenskapsteori og Del II Logikk ogmargumentasjonsteori.

Se www.ntnu.no/exphil/distriktsvariant for informasjon og pensum/læringsmål.

For nettstudenter se også punkt «Alternativ gjennomføring av Ex. phil nedenfor»

 

Undervisning

Undervisningen til Ex.phil distriktsvarianten er inkludert i din ordinære timeplan som du får utdelt første skoledag.

 

Eksamen

Selve eksamen i Ex.phil distriktsvarianten avlegges via NTNU. Dette betyr at du selv må sørge for å melde deg opp til eksamen via NTNUs søknadsweb.

 

Eksamensdato høst 2016

Desember 2016. Nærmere dato vil bli publisert så snart dette er klart.

 
Oppmelding til eksamen i EXPH6001

NB VIKTIG: Frist for å melde seg på eksamen i ex. phil er 1.september/1.februar. 

  • Link for side til å melde seg opp: https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb
  • Trykk på linken «logg inn på søknadsweb»
  • Lag en personlig kode (4-siffer)
  • Fyll ut personlig informasjon
  • Ex. phil hører til 9825 Humanistiske fag
  • EXPH6001 er eksamenskoden for distriktsvarianten
  • Om du får opp beskjed om at du ikke er registrert med generell studiekompetanse/realkompetanse, betyr dette at også NTNU behøver dokumentasjon på dette. Det laster du opp i søknadsweb eller sender pr post til:

NTNU Studieavdelingen

Opptakskontoret

7491 Trondheim

Merk: Privatistadgang EXPH6001 – jusstudent

Søkerne får svar på eksamensoppmeldingen ved NTNU per e-post innen 30. september / 28. februar

Har du problem med registreringen til Ex. phil, ta kontakt med eksamenskontoret ved NTNU:

 

Telefon: 73 59 77 00
e-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Alternativ gjennomføring av Ex. phil

Nettstudenter har tre alternativ:

1. Følge undervisningen til EXPH6001 distriktsvarianten via Folkeuniversitetet Midt-Norge (videoopptak) og dra til Trondheim for å avlegge eksamen sammen med de andre i desember.

2. Finne en Ex.phil variant (10 sp) ved en høgskole/universitet nær hjemstedet ditt og melde deg opp til eksamen der. Universitetet i Tromsø har f. eks en nettbasert variant.

3.  Nettbasert studium ved Universitetet i Oslo. Dette er et åpent, gratis og nettbasert studium. Eksamen for dette studiet avlegges ved UiO og du må selv ta ansvar for både oppmelding og gjennomføring. Link til faget: www.mooc.no/course/flexphil

 

Innlevering av karakterutskrift for bestått Ex. phil

Så snart du har bestått Ex. phil bestiller du karakterutskrift fra det studiestedet du har tatt eksamen hos, og sender inn til Folkeuniversitetet Midt-Norge.

Sendes enten scannet i farger til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eller pr post til: Folkeuniversitetet Midt-Norge, Pb 2116, 7411 Trondheim

 

Læringskrav Examen philosophicum (Ex.phil) – EXPH6001 distriktsvariant

Distriktsvarianten utgjør tilsammen 10 studiepoeng, og har følgende struktur:

Del I    Filosofi og vitenskapsteori 7,5 stp         - undervisning følges ved Folkeuniversitetet

Del II Logikk og argumentasjonsteori 2,5 stp         - undervisning følges ved Folkeuniversitetet

 

Del I Filosofi og vitenskapsteori

Emnet har som hovedmål å gi et overblikk over de mest grunnleggende forutsetninger for debatter omkring kultur, samfunn, vitenskap og teknologi. Dette gjøres gjennom en bred historisk og systematisk innføring i filosofiske, etisk-politiske, argumentasjonsteoretiske og vitenskapsteoretiske emner. Det er også et mål å øve studentene i argumentativ og vitenskapelig skriving og i kritisk refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i aktuelle og pensumrelevante tema.

Emnet gir en innføring i filosofiens og vitenskapens historie ved å trekke linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det greske synet på natur, vitenskap, håndverk og kunst blir gjennomgått, sammen med grekernes forståelse av moral, politikk, rasjonalitet og argumentasjon. Neste hovedtema er den vitenskapelige revolusjon og det moderne verdensbildet, som knyttes til nyere erkjennelsesteori og etikk. Videre behandles framveksten av de humanistiske vitenskapene og darwinistisk utviklingsteori. Dette følges opp av en presentasjon av grunnbegreper og tradisjoner i nåtidig vitenskapsteori, samt noen grunntema i nyere argumentasjonsteori og etisk-politisk teori. Emnet er delt inn i tre bolker:

 

1.       Antikken.

2.       Den vitenskapelige revolusjon og nyere filosofi.

3.       Moderne vitenskapsteori.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og frivillig oppgaveskriving skal studentene oppøves i vitenskapelig og filosofisk argumentasjon og kritisk tenkning, og få en grunnleggende historisk og systematisk innføring i viktige begreper og teoretiske posisjoner.

 

Del II Logikk og argumentasjonsteori

Del II har to hovedformål:

- Å gi perspektiv på begrunnelse i vitenskapene og i argumentasjon generelt.

Det gis en oversikt over ulike typer argumenter: deduktive argumenter, induktive argumenter og analogiargumenter. I forbindelse med deduktive argumenter er begrepet om logisk form relevant, og dette illustreres fra ett område av formallogikken: utsagnslogikken. Studentene skal gis en innføring i bruk av sannhetsverditabell for å avgjøre om slutninger er logisk gyldige eller ikke. Derved skal studentene gis et grunnlag for å avgjøre om slutningsformene modus tollens og bekrefte konsekvensen er logisk gyldige eller ikke.

Kjennskap til en rekke fundamentale logiske begreper, bl.a. forenlighet, konsistens, selvmotsigelse, logisk følge, logisk ekvivalens.

Det tas opp noen temaer av språklig art relevant til problemer knyttet til at argumenter uttrykkes i naturlig språk – spesielt midler for språklig klargjøring (tolkning, presisering og definisjon).

- Å gi trening i å analysere argumentasjon generelt og en viss oppøving av ferdighet i argumentasjon.

Del II har derved ikke bare et teoretisk sikte, men også et praktisk formål. Dette praktiske formålet viderefører en lang hevdvunnen tradisjon innenfor Ex. phil.

Argumentasjonsteorien gir redskaper til å kunne analysere og kritisere argumentasjon som man møter i fagstudier, i universitetskulturen og i annen sammenheng. Det er et mål at studentene utvikler sin evne til kritisk evaluering av argumentasjon som de møter.

Argumentasjonsteorien skal gjøre studentene bedre i stand til å bli kritisk til egne standpunkter og begrunnelse av disse. Studentene skal også bli bedre til å se konsekvenser av egne standpunkter.

Argumentasjonsteorien skal også gi studentene grunnlag for å forbedre egen evne til argumentasjon. Utvikling av evnen til kritisk tenkning er fundamental i akademiske studier.

Studentene skal også trenes i å se språklige uttrykks betydningsnyanser med henblikk på å finne presise uttrykk. En presis og nøyaktig formulering for formålet er viktig innenfor både vitenskap, teknikk og samfunnslivet for øvrig. 

 

Pensum- examen philosophicum distriktsvariant exph6001

 

Del I:
Dagfinn Døhl Dybvig & Magne Dybvig: Det tenkende mennesket (Trondheim: Tapir, 2003)
Hele boken er pensum.

Del II:
For studenter på Jusstudiet:

E. Kolflaath, Språk og Argumentasjon, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, Bergen 2004.
Det følgende utdrag er pensum:
Seksjon 1.1 kursorisk 3 s.
Seksjonene 1.2–1.5 statarisk 21 s.
Seksjon 3.1 kursorisk 6 s.
Seksjonene 3.2-3.4 statarisk 28 s.
Seksjon 4.1 kursorisk 6 s.
Seksjonene 4.2-4.4 statarisk 20 s.
Seksjon 5.1 kursorisk 9 s.
Seksjon 5.2 statarisk 7 s.
Seksjon 6.1 kursorisk 12 s.
Seksjonene 6.2-6.4 statarisk 24 s.

 

Se www.ntnu.no/exphil for mer informasjon