Samarbeidet med HiMoldemodell er nå avviklet.

For karakterutskrift ta kontakt med  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Lover, forskrifter og regler

Som eksamenskandidat ved bachelorstudiet i rettsvitenskap har du ansvar å kjenne til lover, forskrifter og regler knyttet til eksamen.

For regler vedrørende eksamen henvises til Lov om universiteter og høgskoler, kap. 3, samt forskrift om eksamen:

Lov om universiteter og høyskoler Kap.3            

Forskrift om eksamen      

 

Følgende tilpasninger til forskrifter gjelder for Bachelor i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge: 

 

Til § 5 Ny og utsatt eksamen

Studenter har adgang til å gå opp til kontinuasjonseksamen/ny eksamen i både ordinær eksamensperiode og kontinuasjonsperiode.

For å avlegge kontinuasjonseksamen, må kandidaten betale et eksamensgebyr p.t. på kr.1500. Dette gjelder ikke kandidater som ved ordinær eksamen hadde gyldig fravær som er dokumentert med legeerklæring. (gjelder for eksamener som avlegges etter 01.04.2017)

 

Til § 6 Oppmelding til eksamen

Dersom du følger den ordinære studieprogresjonen og har bestått de obligatoriske arbeidskravene, vil du bli automatisk oppmeldt til eksamen.

Dersom du skal melde deg opp til utsatt- /kontinuasjonseksamen er du selv ansvarlig for å melde deg opp ved å sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen fristen.

Emnefeltet i e-posten merkes med: OPPMELDING *eksamenskode *semester.

E-posten må også inneholde: *studentnummer *fullt navn *fødselsnummer

Oppmeldinger som er mottatt etter fristens utløp eller som inneholder mangelfull informasjon vil ikke bli behandlet.

Frist for oppmelding ordinære våreksamener: 1. april
Frist for oppmelding kont september: 1. august
Frist for oppmelding til siste kontinuasjonseksamen for 2. studieår, våren 2017: 1. januar 2017

 

Til § 8.2 Vurderingsformer

For eksamener som består av en skriftlig og en muntlig del, så som JUR-2002 og JUR-2502, skal det fastsettes en foreløpig karakter på den skriftlige hjemmeeksamen. Denne karakteren skal offentliggjøres. Dersom første del vurderes til bestått, kalles studentene inn til muntlig prøve basert på hjemmeeksamen og læringskravene for øvrig.

 

Til § 10 Bruk og kontroll av hjelpemidler til eksamen

Innlevering og kontroll av hjelpemidler ved ordinær eksamen, skal skje innen fastsatt tid, dagen før eksamen. Tid og sted opplyses i Fronter.

Ved ny og utsatt eksamen vil det bli opplyst om eget tidspunkt for innlevering.

 

Til § 13 Rett til begrunnelse / klage på karakterfastsetting i hht lovens §5-3

- Krav om begrunnelse skal fremsettes innen én uke etter karakteren er offentliggjort på eget skjema.      

- Klage på karakterfastsettelsen ved eksamen skal framsettes innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller tre uker etter at begrunnelse er gitt, på eget skjema.

- Skjemaene skal sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  som videreformidler videre saksgang.

- Ved eksamener som består av flere deler, er det ikke anledning til å framsette klage på karakterfastsettelsen før den endelige karakteren på emnet er kunngjort. Ved klage skal alle delene forelegges ny sensur.

- Når vurderingsformen består av både skriftlig og muntlig vurdering, kan bare karakterfastsettelsen på skriftlig del påklages.

- Hvis en karakter skal fastsettes på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøving, og en student som har bestått den skriftlige delen, klager på karakteren før endelig karakter er gitt, må vedkommende likevel møte opp til den muntlige prøven for å få bestått eksamen. Dersom klagen fører til at karakteren på den skriftlige delen blir endret, må studenten avlegge ny muntlig eksamen. Begrunnelsen kan ikke gis studenten før muntlig eksamen er gjennomført.

 Ved klage på karakter eller over formelle feil etter at kandidaten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

 

Arbeidskrav

Arbeidskrav er obligatoriske oppgaver eller presentasjoner som være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det kan være ulike arbeidskrav på de ulike studieårene.

Alle oppgaver (øvingsoppgaver og semesteroppgaver) leveres ut/inn i hhv. Fronter. 

 

Semesteroppgaver

Semesteroppgaven kan være:

- en skriftlig oppgave på inntil 32.000 tegn,
- en kombinasjon av skriftlig og muntlig oppgave, eller
- en muntlig oppgave

Semesteroppgaven blir avviklet over 5 virkedager. Besvarelsen skal være et selvstendig arbeid. Kildehenvisningene skal være presise og må kunne etterprøves.
Regler for referering og kildehenvisninger blir gått gjennom på seminar.
Hver oppgave skal vurderes av en sensor og du får skriftlig tilbakemelding. Vurderingsuttrykket er godkjent / ikke godkjent. For å få godkjent må besvarelsen minst ha et nivå som tilsvarer karakteren D. Dersom du ikke får godkjent i første runde, arbeider du videre med oppgaven og levere den på nytt innen en fastsatt frist.

Frist for innlevering av øvingsoppgaver / semesteroppgaver publiseres i gjeldende timeplaner for hvert semester

Muntlig presentasjon

Presentasjonen skal holdes i forbindelse med fagseminar. I spesielle tilfeller kan du søke om å holde muntlig presentasjon i eget seminar.

Presentasjonen vurderes av en sensor. Vurderingsuttrykket er godkjent/ikke godkjent. Den muntlige presentasjonen skal være omtrent 10 minutter. Resultatet fremkommer ikke på vitnemålet, men er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

 

Oppmelding eksamen

Ordinær eksamen

Dersom du følger den ordinære studieprogresjonen og har bestått de obligatoriske arbeidskravene, vil du bli automatisk oppmeldt til eksamen.

Kontinuasjoner/forbedre karakter

Studenter som vil melde seg opp til kontinuasjonseksamen må sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen fastsatte frister:

Frist for oppmelding til ordinære våreksamener: 1. april
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamener i september: 1. august

Emnefeltet i e-posten merkes med: OPPMELDING *eksamenskode *semester.

E-posten må også inneholde: *studentnummer *fullt navn *fødselsnummer

Trekke seg fra eksamen

For å trekke deg fra eksamen må du sende e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å melde deg av. Siste frist for å melde seg av en eksamen er 1. november i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret. For kontinuasjonseksamen er frist for avmelding to uker før eksamensdatoen.

Emnefeltet i e-posten merkes med: AVMELDING *eksamenskode *semester.

E-posten må også inneholde: *studentnummer *fullt navn *fødselsnummer

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har særskilte behov for tilrettelegging under eksamen må søke om dette på eget skjema. Behov må dokumenteres av lege/spesialist.

Søknader som har mangelfull dokumentasjon eller som mottas etter fristen vil få automatisk avslag. For utdypende informasjon om prinsipp ved tilrettelegging til eksamen se: http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL124

Frist for innsending av søknad:

1. mars i vårsemesteret

1. oktober i høstsemesteret

Skjema for søknad om tilrettelegging til eksamen finner du her: http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL151

Skjema skal sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  og med kopi til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Tillatte hjelpemidler eksamen 

Hjelpemidler hjemmeeksamen

Til hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt, men det stilles krav til kilde- og litteraturhenvisninger. Se retningslinjer for bruk av kilder ved oppgaveskriving m.m.

Hjelpemidler skriftlig skoleeksamen

EXPH6001 ex. phil   

Ingen hjelpemidler.

JUR-500 ex. fac        

Ingen hjelpemidler.

JUR-1003, JUR-2003 og JUR-2503

Alle utgaver av Norges lover, inntil to eksemplar.

Særtrykk av lover uten kommentarer.

Traktasamlingen “Global and Regional treaties” ” av Fachald og Tuseth.

“EU- og EØS-relevante tekster” av Hamre og Sejersted (red.).

“Rettshistoriske årstall”, et hjelpemiddel til Rett. En internasjonal historie av Dag Michalsen.

Ta kun med hjelpemidler som er relevant for ditt årskull.

Hjelpemidler muntlig eksamen/muntlig prøve

Samme som ved skriftlig skoleeksamen. For JUR-1004 kan man ha med et mindre notat med stikkord. For JUR-2002 og JUR-2502 kan man ha med besvarelsen av hjemmeoppgaven.

 

Innarbeiding av lovtekst og henvisninger/tilføyelser i hjelpemidler til eksamen

Å innarbeide de juridiske hjelpemidlene er en del av læringen og vil hjelpe deg til eksamen.
Reglene for lovlig innarbeidelse ved bachelor i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet Midt-Norge er som følger:

Det er lov å streke under ord og hele setninger og i margen i hjelpemidlene, eller utheve tekst på annen måte, f.eks. med gjennomsiktig tusj, i lovsamlingen og eventuelle andre lovlige hjelpemidler. Det er også lov å vise til andre steder i hjelpemidlet og andre tillatte hjelpemidler etter reglene om innarbeidelse.

Formuleringen “Det er også lov å vise til andre steder i hjelpemidlet” skal forstås som at det er lov til å bruke henvisningene se, sml. (sammenlign), kf. eller kfr. (konferer) og jf. eller jfr. (jamfør eller jevnfør). Særskilte nynorske former av de nevnte henvisningsmåtene er omfattet. Andre måter å henvise på enn listet i disse retningslinjer er ikke tillatt. Illojal understreking/utheving og henvisning er ikke lov. Det er f.eks. ikke lov å understreke/utheve enkeltbokstaver i ord.

1.    Utfyllende bestemmelser:

I.     Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes inn i hjelpemidlene.
II.    Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger og flere streker.
III.   Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.
IV.   Det er tillatt å korrigere egne henvisninger ved overstrykning eller korrekturlakk.

2.    Henvisninger skal angis på følgende måte:

I.     Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og / eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og / eller ledd, punktum, nummer eller litra.
II.    Vanlige forkortelser som grl., strl. og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3.
III.   Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./ jfr.), konferer (cf. / cfr./ kfr.), sammenlign (sml.).
IV.   Det er tillatt med fingermerker (med lovtittel og årstall).
V.    Det er ikke tillatt å skrive sidetall eller benytte pil.

3.    Det er ikke tillatt å henvise til norske eller andre staters eller internasjonale rettsavgjørelser.

4.    Andre innarbeidelsestyper eller system som ikke er nevnt, er ikke tillatt.

Studenter som tar eksamen ved et annet studiested eller universitet må selv sørge for å følge gjeldende regler for innarbeidelse av hjelpemidler gitt av det aktuelle studiestedet.

 

Innlevering og kontroll av hjelpemidler til eksamen 

Hjelpemidler til skriftlig eksamen skal leveres inn for bokkontroll til angitt tidspunkt og på samme sted som du skal ha eksamen. Studenten fyller ut skjema med navn og kontaktinfo og legger sammen med hjelpemidlene.

Hjelpemidler som ikke er levert inn til bokkontroll vil ikke kunne benyttes på eksamen.

De som har innarbeidet hjelpemidlene på feil måte vil få inndratt sine hjelpemidler og vil ikke få benytte disse under eksamen.

Se forøvrig punkt 2.8 Studieteknikk for korrekt innarbeidelse av hjelpemidlene.

 

Sykdom på eksamensdagen 

Dersom du blir syk på eksamensdagen må du snarest og senest innen én uke sende oss en legeerklæring. Ved uteblitt legeerklæring får du merknad «ikke møtt» i eksamensprotokollen, og det teller som et eksamensforsøk.

 

Eksamensinnstrukser 

Instruks for eksamenskandidater ordinær eksamen

Instruks for eksamenskandidater tilrettelagt eksamen (PC, utvidet tid etc)

Instruks for eksamenskandidater muntlig eksamen

For å få avlegge eksamen må kandidatene ha med seg studentbeviset med gyldig semesteroblat til eksamenslokalet. Dette skal studentene ordne ved semesterstart.